Rechten, plichten en klachten

Brainfact is lid van het NIP, de beroepsvereniging van Psychologen en hanteert de beroepscode van het NIP.

Dossierinzage, opvragen en vernietiging

U heeft recht op inzage in het dossier en u heeft het recht om uw dossier te vernietigen. Inzage in uw dossier betekent niet per definitie ook inzage in de persoonlijke werk aantekeningen van uw behandelaar. Wel kunt u alle testuitslagen inzien en een uittreksel vragen van gesprekken. Uw dossier wordt in principe tot 5 jaar na afsluiten van behandeling bewaard en daarna door ons vernietigd. Het opvragen van informatie uit het dossier van uw kind moet altijd met instemming van beide ouders, ook in geval van gescheiden ouders. Ook vernietiging van het kind dossier kan alleen geschieden met toestemming van beide ouders, tenzij het informatie betreft gegeven door één van de ouders over het kind. U moet hier schriftelijk toestemming voor verlenen en alleen deze toestemming wordt bewaard gedurende 5 jaar.

Contact met uw huisarts of andere zorgverleners

De huisarts, de gemeente, begeleiders en mantelzorgers spelen een centrale rol in alle hulpverlening aan u. Als we contact opnemen met derden verzoeken wij u toestemming te geven. Als u geen toestemming geeft en we achten het toch van belang,  zullen we het gesprek samen met u voeren en u op de hoogte stellen van hetgeen we communiceren. U bent vrijwillig bij ons en wij vinden de privacy in de behandelkamer van groot belang.

Er kunnen na de intake en na onderzoeken brieven verstuurd worden met het advies voor behandeling en met de uitslagen van het onderzoek of er kunnen telefonische gesprekken plaatsvinden. Bij afsluiting wordt ook een brief gestuurd met de reden voor afsluiting. Eventueel wordt er ook een tussentijdse rapportage gestuurd. Uw huisarts is een arts en ook hij of zij staat onder de medische geheimhoudingsplicht. 

Contact met derden, zoals leerkrachten, werkgever

In contact met derden, zoals leerkrachten is aanwezigheid van tenminste één van de ouders verplicht. Telefonisch contact vindt sporadisch plaats. E-mail contact kan er wel zijn, altijd met een CC naar u als ouders en altijd nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Een consult op school kan plaats vinden en kan ook zeer in het belang van uw kind zijn. Naast tenminste één van de ouders mogen zoveel mensen aanwezig zijn als ouders wenselijk achten. Er worden zoals gebruikelijk aantekeningen gemaakt door uw hulpverlener voor in het dossier. Het uitwerken van deze aantekeningen wordt in rekening gebracht.

Klachten

Bent u ontevreden over de gang van zaken rondom uw behandeling? Neemt u dan contact op met uw behandelaar. Komt u er niet uit of wilt u dit liever niet, neemt u dan contact op met een van de andere behandelaren van Brainfact. iedereen hanteert de beroepscode van het NIP. U heeft ook altijd de mogelijkheid om een formele klacht in te dienen bij de beroepsorganisatie (NIP).